การทำแท้งด้วยยาคืออะไร

  Share


การทาแท้งด้วยยาคือการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา ยาที่แนะนาใหใช้เพื่อความปลอดภัยและมีประสทธิภาพคือ

  • ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอล (มีประสทิธิภาพและความปลอดภัย 98%)1
  • ใชไ้มโซพรอสทอลอยางเดียว (ประสทธิภาพและความปลอดภัย 85-95%)58

ไมเฟพริสโตนใชร้วมกับไมโซพรอสทอล หรือ ใชไ้มโซพรอสทอลอยางเดียวจะ ่้่่ สรางใหเกิดกระบวนการคลายคลึงกับการแทงธรรมชาติมดลูกจะเกิดการบีบเกร็งและขับครรภออกมา ในกระบวนการนีจะตองมีเลือด และลิมเลือดใหเหน็ และจะตองปวดทอง

เปรียบเทียบการทำแท้งด้วยสูตรต่างๆ