ทองจริงหรือเปลา

  Share


ผ ูห ญ ง ิ อ า จ จ ะ ส ั ง เ ก ต ต ั ว เ อ ง ว า ท อ ง จ า ก อ า ก า ร ต า ง ๆ เ ช น ่ ค ั ด เ ต า น ม , ป ั ส ส า ว ะ บ อ ย , เ ว ีย น ห ั ว ห ร ือ ไ ม ม ีเ ม น ส ์
อยางไรกต็าม แนะนาใหใชว้ธิีเหลานีในการยืนยันการตังครรภ
  • การตรวจปั สสาวะ ซ่ึงเคร่ืองตรวจสามารถซ้ือไดท่ีรานขายยา เคร่ืองตรวจ
  • อุลตราซาวด เราไมจาเป็นตองตรวจอุลตราซาวดถาเรายุติการตัง้ครรภในอายุครรภ
  • นอยๆ แตการตรวจอุลตราซาวดมีประโยชนในดานการยืนยันวาการตัง้ครรภนัน้อยูในมดลูกจริง
  • การตรวจเลือดเพือหาฮอรโมนเกียวกั บการตั งครรภ การตรวจแบบนีจะตองทาทีสถานพยาบาลเทานั น