Women Help Women เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและการเคลื่อนไหว

  Share


Women Help Women เป็นการรวมตัวระดับนานาชาติของนักกิจกรรม, ผู้ให้คำปรึกษาที่ผ่านการอบรม และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิ เราเชื่อมช่องว่างระหว่างการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธ์และการให้บริการ

นักสตรีนิยมทั่วโลกต่างกำลังร่วมกับผลักดันให้ผลิตภันฑ์เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ เช่น ยา/อุปกรณ์คุมกำเนิด และยาทำแท้งไปถึงมือผู้หญิง การที่ผู้หญิงสามารถเข้ารับผลิตภันฑ์และข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นการเสริมความแข็งแกรงให้ผู้หญิง ทั้งผู้หญิงที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้หญิงที่รับข้อมูล

Women Help Women ทำงานเพื่อให้การเข้าถึงนั้นทำได้ง่ายขึ้นและยืนอยู่บนการตัดสินใจของน้องเอง  เราให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนมาตรฐานสากลที่ทันสมัยล่าสุด และทำให้การเคลื่อนไหวผลักดันมีความร่วมมือกันมากขึ้น มีพลังมากขึ้น