ฉันใช้ไมโซพรอสทอลอย่างเดียว

  Share


https://consult.womenhelp.org/th/page/378/in-collection/377/medical-abortion