ฉันมีเลือดกลุ่ม Rhesus negative

  Share


คนเรามีเลือดหลายกลุ่ม คนส่วนใหญ่มีเลือดกลุ่ม RH positive

การเข้ากันไม่ได้ของ RH เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงซึ่งเป็นแม่มี RH negative ในขณะที่ตัวอ่อนมีเลือดเป็น RH positive ถ้าเลือดของตัวอ่อนซึ่งมี RH positive เข้าไปในกระแสเลือดของผู้หญิงที่มี RH negative ระบบภูมิคุ้มกันของผู้หญิงจะมองเห็นว่าเม็ดเลือดแดงของตัวอ่อนเป็นสิ่งแปลกปลอมและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านขึ้นมา ซึ่งนี่อาจจะทำให้การท้องครั้งต่อไปเป็นปัญหาได้ 22
สำหรับการตั้งครรภ์น้อยกว่า 63 วัน (9 สัปดาห์) ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับความแตกต่างของกลุ่มเลือดในช่วงการตั้งครรภ์อ่อนๆ ดังนั้นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องได้รับยาฉีด หรือรักษาในเรื่องความแตกต่างของกลุ่มเลือด  1
สำหรับผู้หญิงที่มีอายุครรภ์มากกว่า 9 สัปดาห์และรู้ว่าตัวเองมี RH negative ผู้หญิงควรจะฉีด Rh-immunoglobulin ในวันที่ใช้ไมเฟพริสโตนหรือไมโซพรอสทอล หรือก่อน 72 ชม.หลังจากทำแท้ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องกลุ่มเลือดไม่เข้ากัน22