Women Help Women ทำงานเพื่อให้ผูหญิงมีทางเลือกมากขึ้นในการควบคุมภาวะเจริญพันธ์ของตัวเอง

  Share


ยุทธศาสตร์ของเรา

  • เน้นความร่วมมือกัน เน้นการใช้หลากหลายวิธีเพื่อให้ผู้หญิงได้เข้าถึง ได้มีความรู้ และ แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน เราเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวผลักดัน, การให้ข้อมูล สร้างการเข้าถึง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  เรานำพาผู้หญิงเข้าสู่บริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้และพยายามเชื่อมโยงผู้หญิงที่ใช้บริการเข้าสู่การเคลื่อนไหวผลักดันในเรื่องนี้ เท่าที่ผู้หญิงสามารถร่วมได้
  • บริการออนไลน์ ผู้หญิงสามารถขอรับยา/อุปกรณ์คุมกำเนิดและยาทำแท้งได้ ทีมผู้ให้คำปรึกษาหลากหลายภาษาเตรียมพร้อมออนไลน์ที่ info at womenhelp.org เพื่อสนับสนุนผู้หญิงทุกคนที่ติดต่อเรา

ทำไมงานนี้จึงมีความสำคัญ

  • เพราะชีวิตของผู้หญิงมีความสำคัญ ผู้หญิงเป็นล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์เพราะมีลูกโดยที่ตนเองไม่ต้องการ หรือทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัย นี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของน้อง และสิทธิของน้องในการควบคุมในเนื้อตัวร่างกายของน้องเอง
  • Women Help Women เข้าใจว่า สำหรับผู้หญิงแล้ว การสามารถควบคุมการมีลูกโดยการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและการทำแท้งอย่างปลอดภัย เป็นทั้งสิทธิด้านสุขภาพและความเท่าเทียม รวมถึงเป็นสิทธิของเราในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเราด้วย
  • Women Help Women ถูกสร้างขึ้นเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจว่าต้องการเป็นแม่หรือไม่ ถ้าต้องการ จะเป็นเมื่อไหร่ดี เข้าร่วมกับเรา !