ข้อตกลงในการใช้บริการ

  Share


ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ Women Help Women Website (เวบไซด์) และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการใช้บริการ

เวบไซด์เป็นบริการส่วนบุคคล และไม่ใช่เพื่อการค้าหรือธุรกิจ

ห้ บริการข้อมูลที่มาจากการศึกษาวิจัยผ่านการสื่อสารทางบล็อคและการให้คำแนะนำ  และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการและแพทย์   จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าทางการแพทย์หรือไม่ใช่ทางการแพทย์  ตลอดจนผลที่เกิดจากการใช้บริการทางเวบไซด์ของเรา  Women Help Women อาจปรับปรุงแนวทางการใช้บริการในเวลาใด และด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

กรณี ที่เกิดความขัดแย้งหรือโต้แย้งระหว่างข้อบังคับในข้อตกลงการใช้บริการกับ ส่วนใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย หรือประกาศ   ให้ถือว่านโยบาย และประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับข้อบังคับนี้ อยู่ภายใต้กฎของเวบไซด์
 
ผู้ใช้บริการเวบไซด์ยอมรับข้อตกลง   หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับตามข้อตกลง ขอให้ยุติการใช้บริการเวบไซด์นี้

ดัชนีคำ

 •  ข้อมูลในเวบไซด์ไม่ใช่เป็นคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
 • ความรับผิดชอบของ Women Help Women
 • ค่าชดเชย
 • การบริการให้คำปรึกษาการทำแท้งและการคุมกำเนิดทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริจาค
 • ลิงค์ต่าง ๆ 
 • จดหมายข่าว
 • นโยบายส่วนบุคคล
 • ขอบเขตความรับผิดชอบทางกฎหมาย
 • เรื่องอื่น ๆ


ข้อมูลในเวบไซด์ไม่ใช่เป็นคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ   

ข้อ มูลในเวบไซด์รวมถึง ข้อความ สำเนา วิทยุ วิดีโอ ภาพประกอบ กราฟิก  รูปภาพ ภาพถ่าย ข้อมูลต่างๆ และวัตถุอื่น ๆ ที่อยู่ในเวบไซด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษา เท่านั้น  กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ด่วนขอให้ติดต่อแพทย์ หรือบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันที
 

ความรับผิดชอบของ Women Help Women

Women Help Women จะไม่รับผิดชอบปัญหาทางเทคนิคใด ๆ  หรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาใช้บริการเวบไซด์  รวมไปถึงความเสียหายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลจากปัญหาและข้อผิดพลาดดังกล่าว  ปัญหาเหล่านั้นอาจรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะ ความล่าช้าในการสื่อสารทางอีเมล์

Women Help Women จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหาย, การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเวบไซด์, ข้อมูลที่ปรากฏในเวบไซด์ หรือการสื่อสารทางอีเมล์ Women Help Women จะไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้ อาทิ การอภิปราย, การประชุม หรือในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการเวบไซด์  หรือในโอกาสใด ๆ ก็ตาม

ผู้ใช้บริการจะไม่พยายามแทรกแซงการดำเนินงานของเวบไซด์  โดยเฉพาะจะไม่พยายามหลีกเลี่ยงกฎของความปลอดภัย  เปลี่ยนหรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือทำให้เกิดความขัดข้องในการทำงานของเวบไซด์  ระบบคอมพิวเตอร์  เซิฟเวอร์  เราเตอร์ หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ   เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันได้ว่าเนื้อหาในเวบไซด์จะปลอดภัยจากไวรัส และความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะป้องกันไวรัสจากการรับและส่งข้อ  เราจะไม่รับผิดชอบความสูญหายของข้อมูล  หรือการร้องเรียนที่เกิดจากการเข้ามาใช้บริการเวบไซด์หรือความล้มเหลวในการก รอกแบบฟอร์มขอรับบริการ

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเวบไซด์จะสามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก  การหยุดทำงานของเวบไซด์อาจเป็นไปเพื่อ การบำรุงรักษา ปัญหาทางเทคนิค  หรือเหตุผลอื่น ๆ  ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น


ค่าชดเชย

การเข้ามาใช้บริการข้อมูลอาจผิดกฎหมายในบางประเทศ  ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองที่จะปฏิบัติตามขอบเขตของกฎหมาย

ผู้ ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจาก Women Help Women และผู้บริหาร พนักงาน คู่สัญญา และอาสาสมัคร (ผู้ถูกเรียกร้องค่าเสียหาย) รวมทั้งไม่เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายอันครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายทาง กฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการที่ผู้ถูกเรียกร้องค่าเสียหาย อาจถูกดำเนินการทางกฎหมาย สอบสวน หรือร้องเรียนไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามอันสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซค์

การบริการให้คำปรึกษาการทำแท้งและการคุมกำเนิดทางอิเล็กทรอนิกส์

โดย การให้คำปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์เวบไซด์ซึ่งจะทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ แพทย์พิจารณาอนุมัติการใช้ยาให้แก่ผู้ใช้บริการ  ข้อมูลที่ให้บริการในเวบไซด์มาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์  โดยไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้รับบริการเข้ามารับบริการยาคุมกำเนิดและยา ทำแท้ง  ผู้รับบริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำถามเพื่อขอรับบริการโดยให้ข้อมูลที่ตรงกับ ความเป็นจริง  การไม่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงอาจทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของผู้รับการ  ผู้รับบริการยินยอมที่จะให้ตอบคำถามที่ตรงกับความเป็นจริงในเวบไซด์หรือที่ ส่งไปทางอีเมล์  หากไม่สามารถตอบคำถามทุกข้อได้ผู้ขอรับบริการควรที่จะยุติการขอรับคำปรึกษา

ข้อ มูลในเวบไซด์อาจมีภาษาที่แตกต่าง  เป็นหน้าที่ของผู้ขอรับบริการจะต้องมั่นใจว่าสามารถที่จะตอบแบบสอบถามครบ ถ้วนสมบูรณ์  ผู้ขอรับบริการจะต้องติดต่อสอบถาม Women Help Women หากไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจในการตอบคำถาม

กรณีที่ผู้ขอรับบริการไม่ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการออนไลน์ได้  ผู้ขอรับบริการยินยอมให้ยกเลิกการขอรับริการยาคุมกำเนิดและยาทำแท้ง

เมื่อได้ทำการกรอกแบบฟอร์มการให้คำปรึกษาทางออนไลน์เสร็จสิ้นสมบูรณ์  ผู้ขอรับบริการยินยอมที่จะ :

 • ให้ที่อยู่ อีเมล์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และวัน เดือน ปีเกิดที่ถูกต้องชัดเจน  
 • ยอมรับการติดต่อทางอีเมล์หรือโทรศัพท์จากแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาแนะนำของ Women Help Women
 • ยอมรับ ให้มีการรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อบุคคลที่สาม ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และผู้ให้คำปรึกษา ของ Women Help Women และยินยอมให้ใช้สถิติข้อมูลในการวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • การอ้างสิทธิทางกฎหมายและการสละสิทธิ


ผู้ขอรับบริการจะถูกขอให้ทำการบริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร


แพทย์ จะเป็นผู้พิจารณาคำขอรับบริการ  และจะอนุมัติการใช้ยาให้ผู้ขอรับบริการ  การอนุมัติจากแพทย์ในการใช้ยาใด ๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอรับบริการที่ส่งมา  แพทย์และทีมให้คำปรึกษาของ Women Help Women ไม่สามารถรับประกันได้ว่ายาคุมกำเนิดและยาทำแท้งจะให้ผลตามที่ต้องการ


ยา จะถูกจัดเตรียมและส่งโดยบริษัทหรือร้านขายยา  บริษัทผู้ผลิตยาเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของยา   Women Help Women จะไม่รับผิดชอบความล่าช้าในการจัดส่ง การควบคุมของศุลกากร และการสูญหายในการส่งยา  เป็นความรับผิดชอบของผู้ขอรับบริการที่จะต้องดำเนินตามกฎระเบียบตามความ เหมาะสม  ความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอรับบริการเอง   ผู้ขอรับบริการยินยอมที่จะไม่ขอให้ Women Help Women รับผิดชอบต่อการบริการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยา  และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศนั้น ๆ

ผู้ ขอรับบริการมีความเข้าใจและตระหนักว่าผลของการใช้ยาอาจส่งผลที่รุนแรงรวม ทั้งผลข้างเคียงซึ่งปรากฏในข้อมูลทางอีเมล์ที่ส่งไปยังผู้ขอรับบริการ

ข้อมูล ที่ผู้ขอรับบริการให้ทางออนไลน์จะต้องตรงกับข้อมูลในใบสั่งยา   หากพบว่ามีความแตกต่างกัน  เราอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ขอรับบริการเพื่อทำความชัดเจน  กรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ขอรับบริการได้   เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกการให้บริการยาคุมกำเนิดและยาทำแท้ง

การบริจาค
จะ ขอให้ผู้ขอรับบริการทำการบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร  ซึ่งจะนำไปใช้สนับสนุนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์  และสนับสนุนการดำเนินงานของเวบไซด์

เมื่อทำการบริจาคแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าผู้บริจาคจะเปลี่ยนใจไม่ขอใช้บริการแล้วก็ตาม


การ บริจาคเป็นไปด้วยความสมัครใจ  กรณีที่ผู้ขอรับบริการไม่สามารถบริจาคได้ตามที่กำหนด  สามารถเจรจาขอความช่วยเหลือจาก Women Help Women ทางอีเมล์

ลิงค์

เวบ ไซด์อาจมีลิงค์ของบุคคลที่สาม  ลิงค์ภายนอกให้ไว้เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น  การใช้ลิงค์ภายนอกถือเป็นความเสี่ยงของผู้รับบริการเอง  และจะไม่รับประกันเวบไซด์  และการบริการของบุคคลที่สาม
จะไม่รับผิดชอบต่อเวบไซด์ การให้บริการของลิงค์อื่น รวมไปถึงการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการจากลิงค์นั้น

จดหมายข่าว

ผู้รับ บริการสามารถสมัครรับจดหมายข่าวผ่านทางอีเมล์กับ Women Help Women  การยกเลิกการรับจดหมายข่าวสามารถกระทำได้ตลอดเวลาโดยเลือกคำสั่งยกเลิกลิงค์ ที่ปรากฏในจดหมายข่าว


ข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวมีความสำคัญต่อการให้บริการของ Women Help Women โดยทั่วไปผู้ขอรับบริการสามารถเข้าเวบไซด์โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน ตัว อย่างไรก็ตามผู้ขอรับบริการอาจถูกขอให้ข้อมูลส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูลและ การบริการบางอย่าง  ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้ขอรับบริการ เอง

เมื่อผู้ขอรับบริการใช้บริการเวบไซด์ ผู้ขอรับบริการได้ยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่ สาม ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และผู้ให้คำปรึกษา ของ Women Help Women และยินยอมให้ใช้สถิติข้อมูลในการวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ข้อมูลของผู้ขอรับบริการจะถือเป็นความลับในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง  และจะไม่ถูกเปิดเผยยกเว้นเสียแต่มีความจำเป็นทางกฎหมาย

อาจใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไม่สามารถกระทำได้หากไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ขอรับบริการ

เวบ ไซด์แนะนำให้ใช้รหัสในการติดต่อ  อย่างไรก็ตามพึงระมัดระวังข้อมูลที่ส่งต่อทางอินเตอร์เนตนั้นไม่มีความ ปลอดภัย  ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันในการรักษาความลับของข้อมูล  การสื่อสารทางอีเมล์อาจไม่มีปลอดภัยจากการแทรกแซงของบุคคลที่สาม Women Help Women จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการถูกแทรกแซงหรือการเปลี่ยนแปลงทางอีเมล์
 
ขอบเขตความรับผิดชอบทางกฎหมาย

จะ ไม่รับประกันว่าข้อมูลในเวบไซด์สามารถใช้ได้ภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศ  ผู้ขอรับบริการจะเป็นผู้ที่พิจารณาเองว่ามีสิทธิที่จะเข้ารับบริการหรือใช้ ข้อมูลทางเวบไซด์ได้ตามกฎหมายหรือไม่

ผู้ใช้บริการยอมรับว่า  จะไม่ดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากการ ใช้เว็บไซค์กับ Women Help Women รวมทั้งไม่ฟ้องต่อศาลแคนาดา ผู้ใช้บริการยอมรับด้วยว่าจะไม่ดำเนินการดังกล่าวต่อองค์กร บุคคล ลูกจ้าง คู่สัญญา เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ สมาชิก และผู้ให้บริการด้านข้อมูลและการสื่อสารโทรคมนาคม

ในกรณีที่ข้อตกลง ในการใช้บริการข้อหนึ่งข้อใดถูกศาลใดก็ตามตัดสินว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะไม่มีผลต่อข้อตกลงในการใช้บริการข้ออื่นที่เหลือ และยังคงมีผลบังคับใช้ต่อ่ไป ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ถือว่าถูกต้องและยังมีผลบังคับใช้ต่อไปไม่ว่าใน กรณีใดๆ ก็ตาม
 

เรื่องอื่น ๆ

ในการใช้บริการเว็บไซค์นี้ ผู้ใช้บริการรับรองว่า ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดอันเกิดและสืบ เนื่องมาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันความเสียหาย การสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้ามาใช้เว็บไซค์ ผู้ใช้บริการยอมรับว่ามีโอกาสเสมอที่จะรับคำแนะนำที่เป็นอิสระทางกฎหมายใน เรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้บริการนี้