มีความปลอดภัยหรือไม่หากยุติการตั้งครรภ์มากกว่า 1 ครั้ง ?

  Share


ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้มากกว่า 1 ครั้งและปลอดภัย  ไม่มีสถิติใดที่ชี้ชัดว่าการทำแท้งมากกว่า 1 ครั้งมีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของผู้หญิง  2