ฉันกำลังใช้ยาเพื่อทำแท้ง – จะต้องรู้อะไรบ้าง

  Share


  • ทองจริงหรือเปลา

    ผ ูห ญ ง ิ อ า จ จ ะ ส ั ง เ ก ต ต ั ว เ อ ง ว า ท อ ง จ า ก อ า ก า ร ต า ง ๆ เ ช น ่ ค ั ด เ ต า น ม , ป ั ส ส า ว ะ บ อ ย , เ ว ีย น ห ั ว ห ร ือ ไ ม ม ีเ ม น ส ์ อยางไรกต็าม แนะนาใหใชว้ธิีเหลานีในการยืนยันการตังครรภ การตรวจปั สสาวะ ซ่ึงเคร่ืองตรวจสามารถซ้ือไดท่ีรานขายยา เคร่ืองตรวจ… Read more »

  • ควรจะรู้อายุครรภ์ หรือจำนวนสัปดาห์ของอายุครรภ์

    มีหลายวิธีในการนับอายุครรภ์ 2 เราสามารถนับอายุครรภ์จากวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ผู้หญิงบางคนติ๊กไว้ในปฎิทินว่ามีเมนส์วันไหน ถ้าเกิดเมนส์ขาดแล้วเราก็สามารถทราบได้ว่าอายุครรภ์เท่าไหร่จากการนับ ผู้หญิงอาจจะไปรับการตรวจร่างกายโดยพยาบาล, ผดุงครรภ์ หรือ แพทย์… Read more »

  • ฉันควรจะวางแผนว่าจะใช้ยาเมื่อไหร่ดี และถ้ามีอะไรผิดปกติจะไปที่รพ.ไหนดี

    เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีแผนในการใช้ยา ถึงแม้ว่าการใช้ยาเพื่อทำแท้งจะมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ย่อมดีกว่ามากถ้าเราไม่ต้องอยู่คนเดียว น้องอาจจะบอกให้แฟน หรือเพื่อนสนิท หรือญาติมาอยู่ด้วยก็ได้ คนคนนี้จะช่วยได้มากถ้าเรามีอาการแทรกซ้อนและยังช่วยปลอบใจเราได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม… Read more »