warunki użytkowania

  Share


Przystępując do korzystania ze strony internetowej Women Help Women ("Strona") akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków. Ponadto, w przypadku korzystania z usług Strony, podlegasz i zgadzasz się na wszelkie zamieszczone wytyczne lub zasady odnoszące się do tych usług, które mogą być zmienione w każdej chwili, bez uprzedzenia, poprzez umieszczenie takich zmian na stronie internetowej. Wszystkie wytyczne i zasady są niniejszym zawarte, poprzez nawiązanie do Warunków Użytkowania.

Strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Funkcjonowanie Women Help Women dotyczy wyłącznie udzielania informacji w oparciu o badania naukowe, umożliwiania komunikacji za pośrednictwem bloga i komentarzy, ułatwiania komunikacji między użytkownikami i lekarzami, i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody medyczne lub inne, wynikające z korzystania ze Strony. Women Help Women może zmieniać warunki użytkowania Strony w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek powodu.

W przypadku pojawienia się konfliktu lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania serwisu, a wszelkimi innymi istotnymi Warunkami użytkowania, regulacjami lub powiadomieniami, które odnoszą się w szczególności do konkretnych sekcji lub modułów Strony, mają one pierwszeństwo w odniesieniu do korzystania z odpowiedniej sekcji lub modułu Strony.

 

KORZYSTANIE Z TEJ STRONY W JAKIMKOLWIEK ZAKRESIE OZNACZA AKCEPTACJĘ UMOWY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE  POWYŻSZYCH ZASAD, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY.

 

INDEKS

  • Zawartość Strony nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej
  • Odpowiedzialność Women Help Women
  • Zwolnienie od odpowiedzialności
  • E-Konsultacje dla aborcji i antykoncepcji
  • Darowizny
  • Linki
  • Newsletter
  • Polityka prywatności
  • Jurysdykcja
  • Ogólne

 

Zawartość Strony nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej

Zawartość  Strony Women Help Women w tym, bez żadnych ograniczeń: tekst, kopie, materiały audio, wideo, rysunki, grafiki, obrazy, fotografie, uzyskane informacje i inne materiały znajdujące się na Stronie ("Zawartość"), umieszczona jest tylko w celach informacyjnych.

Jeśli sądzisz, że możesz potrzebować natychmiastowej pomocy medycznej, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub służbami ratunkowymi. Poleganie na jakiejkolwiek Zawartości zamieszczanej na Stronie, czy to przez Women Help Women, czy też odwiedzających Stronę lub innych, odbywa się wyłącznie na twoje własne ryzyko.

Strona może zawierać  materiały i opisy o charakterze graficznym związane ze zdrowiem lub medyczne materiały. Jeśli uznajesz tego typu materiały za obraźliwe, nie korzystaj ze Strony.

 

Odpowiedzialność Women Help Women

Women Help Women  nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź błędy związane z korzystaniem ze Strony internetowej, ani za jakiekolwiek szkody lub obrażenia mogące wynikać z tych problemów lub błędów. Problemy te mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: awarii lub opóźnień w komunikacji e-mail, sieci, serwerów, przeciążenia ruchu w Internecie, problemów z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, kradzieży lub wad jakichkolwiek urządzeń.

Women Help Women nie odpowiada również za szkody, obrażenia lub śmierć związane z korzystaniem ze Strony lub Zawartości publikowanych na Stronie lub przesyłanych pocztą elektroniczną. Women Help Women nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek Zawartość tworzoną przez użytkowników dyskusji, forum lub wszelkiej innej komunikacji między użytkownikami Strony, na samej  Stronie lub w jakimkolwiek innym środowisku.

Zakazane są próby zakłócania prawidłowego funkcjonowania Strony, w szczególności nie wolno podejmować działań mających na celu obejście zabezpieczeń, manipulację, włamywanie się do jakiegokolwiek systemu komputerowego, serwera, routera lub innego urządzenia internetowego. W żaden sposób nie gwarantujemy, że treści pochodzące ze Strony nie będą zainfekowane, pozbawione wirusów i / lub innych kodów posiadających zanieczyszczające lub destrukcyjne właściwości. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i programów antywirusowych, które spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności przychodzących i wychodzących danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub roszczenia wynikające z niemożności uzyskania dostępu do Strona lub niepowodzenia w wypełnianiu prośby dotyczącej usług.

Women Help Women nie może zagwarantować, że Strona będzie działać nieprzerwanie i bez zakłóceń. Strona może być czasem niedostępna z powodu konserwacji, problemów technicznych lub z jakiegokolwiek innego powodu. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody związane z niedostępnością Strony.

 

Zwolnienie od odpowiedzialności

Korzystanie z treści lub usług przez niektóre osoby prawne, lub w niektórych krajach, może być niezgodne z prawem. Jeśli korzystasz ze Strony, robisz to na własne ryzyko i ponosisz odpowiedzialność za stosowanie się do prawa jurysdykcji, której podlegasz.

Jako użytkownik zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać Women Help Women, ich dyrektorów, członków, pracowników, wykonawców i wolontariuszy ( "Zwolnionych od odpowiedzialności") wolnymi od wszelkich i wszystkich kosztów, opłat, wydatków, honorariów, roszczeń lub żądań, działań, zobowiązań i rozliczeń, włączając w to bez ograniczeń, uzasadnione prawne, księgowe lub inne honoraria poniesione samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, które Zwolnieni z Odpowiedzialności mogą ponosić, doznawać,  lub wymagań zapłaty wynikających z, lub powstałych w odniesieniu do jakiegokolwiek działania, postępowania, procesu, dochodzenia lub roszczenia, które może być wniesione, rozpoczęte, wykonane, zaskarżone lub zagrażające któremukolwiek ze Zwolnionych od Odpowiedzialności w wyniku mocy prawnej, sprawiedliwości, mocy ustawy, rozporządzenia lub zarządzenia rządowego jakiejkolwiek jurysdykcji wynikające z lub odnoszące się do korzystania ze Strony, w tym informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony.

 

E-Konsultacja dla aborcji i antykoncepcji

Poprzez sekcję E-konsultacja, która jest częścią Strony, użytkownik może połączyć się z licencjonowanym lekarzem. Strona działa jako przekaźnik twoich danych. Strona publikuje także informacje oparte na badaniach naukowych, zapewnia dodatkowe informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Strony nie reklamuje ani nie namawia użytkowników do złożenia prośby o antykoncepcę lub aborcję medyczną.

Świadczenie usług odbywa się pod warunkiem wypełnienia przez ciebie zgodnie z prawdą i rzetelnie wszystkich ankiet zawartych w konsultacji. Jesteś zobowiązana/y ujawnić i przedstawić wszystkie istotne informacje zgodnie z prawdą i twoją najlepszą wiedzą. Przyjmujesz do wiadomości, że pominięcie jakichkolwiek informacji może spowodować szkody i uszczerbek na zdrowiu i zgadzasz się odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania umieszczone na Stronie lub wysłane e-mailem. Jeśli nie jesteś w stanie odpowiedzieć na pytania umieszczone w konsultacji,  przerwij wypełnianie konsultacji.

Informacje zawarte na Stronie mogą być prezentowane w różnych językach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zrozumienie  kwestionariuszy i konsultacji umieszczonych na Stronie. Zobowiązujesz się skontaktować się z Women Help Women, jeśli nie rozumiesz pytania lub nie wiesz, jak należy odpowiedzieć na konkretne pytanie lub jeśli nie rozumiesz w pełni informacji zawartych na Stronie.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie zakończyć konsultacji online, zgadzasz się, aby twoja prośba dotycząca antykoncepcji i / lub aborcji została anulowana.

Wypełniając konsultacje online zgadzasz się na:


- podanie poprawnego adresu, adresu e-mail, numeru telefonu i daty urodzenia.
- na kontakt lekarzy i konsultantów Women Help Women poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
- gromadzenie i udostępnianie twoich danych osobom trzecim, takim jak lekarze, farmaceuci i konsultanci powiązani z Women Help Women, oraz że przekazane dane mogą być wykorzystane anonimowo do analiz statystycznych i publikacji.
- oświadczenie prawne i odstąpienie (zrzeczenie się roszczeń).

Zostaniesz poproszona/y o darowizny wspierające cele non-profit.

Lekarz rozpatrzy Twój wniosek, a ty upoważniasz lekarza do uzyskania leków i ich wysyłki, jeśli wniosek został wcześniej zatwierdzony. Wyłącznie lekarz jest odpowiedzialny za wystawienie recepty jakiegokolwiek leku na podstawie informacji przez ciebie dostarczonych. Konsultanci i lekarze Women Help Women nie gwarantują, że lek służący antykoncepcji i / lub aborcji medycznej zapewni oczekiwane rezultaty.

Leki zostaną pobrane przez usługodawcę lub farmaceutę i wysłane. Producent leków jest odpowiedzialny za ich jakość. Women Help Women nie bierze żadnej odpowiedzialności za opóźnienia poczty, kontrole celne lub problemy z kontrolą celną oraz za zaginięcia przesyłek. Przestrzeganie lokalnych przepisów w stosownych przypadkach pozostaje wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Za wszelkie świadczone usługi ryzyko ponosi użytkownik. Zgadzasz się, aby zdjąć z Women Help Women wszelką odpowiedzialność związaną ze świadczeniem usług, efektami i rezultatami działania leków i zgodnością z lokalnymi przepisami.

Musisz zrozumieć i zdawać sobie sprawę, że w wyniku stosowania leków możesz doświadczać negatywnych skutków, nieograniczonych jedynie do działań niepożądanych wymienionych w wysłanej do ciebie mailem informacji.

Dane medyczne udostępnione przez Ciebie online muszą być takie same jak informacje na recepcie. Jeśli zaistniałaby rozbieżność, będziemy się z tobą kontaktować w celu wyjaśnienia konkretnych punktów. Jeśli nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować, zastrzegamy sobie prawo do anulowania prośby dotyczącej antykoncepcji i / lub medycznej aborcji.

 

Darowizny

Women Help Women prosi użytkowników o przekazanie darowizny na rzecz organizacji non-profit. Darowizny są wykorzystywane dla celów non-profit związanych z ochroną zdrowia i prawami reprodukcyjnymi oraz zapewniają dostępność Strony.

Darowizny nie podlegają zwrotowi, jeżeli darczyńca zmieni zdanie na temat korzystania z usługi.

Darowizny są dobrowolnymi składkami na rzecz organizacji non-profit; jeżeli użytkownik nie może przekazać darowizny, jest wówczas proszony o kontakt z Women Help Women poprzez e-mail.

 

Linki

Strona może zawierać linki do stron osób trzecich. Wszelkie zewnętrzne linki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Korzystanie z zewnętrznych linków odbywa się na własne ryzyko. Wszelkie linki znajdujące się na Stronie nie stanowią poparcia dla jakiejkolwiek osoby trzeciej, jej strony internetowej, lub jej towarów lub usług.

Women Help Women nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe, usługi lub inne materiały prowadzące z lub do takiej strony i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z korzystania z takich materiałów.

 

Newsletters

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera, podając Women Help Women swój adres e-mail. Użytkownicy mogą usunąć swój adres e-mail z listy newslettera w dowolnym momencie poprzez link ‘wypisz’ umieszczony na dole  każdego newslettera.

 

Polityka prywatności

Ochrona prywatności i poufności danych osobowych są ważne dla jakości usług świadczonych przez Women Help Women. Generalnie, można odwiedzać stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych, jednak w celu uzyskania dostępu do niektórych treści i usług możesz zostać poproszona/y o ich podanie. Informacje te są niezbędne dla jak najlepszego ustalenia możliwości dotyczących opieki zdrowotnej do twoich potrzeb i pytań.

Jeśli korzystasz z usług serwisu, wyrażasz zgodę na gromadzenie twoich prywatnych informacji oraz udostępnianie ich podmiotom trzecim, takim jak lekarze, farmaceuci i konsultanci związani z Women Help Women.
Twoje dane są traktowane jako poufne i wszystkie strony umowy są zobowiązane do poufności. Twoje dane nie zostaną ujawnione, o ile nie będzie to prawnie wymagane.
Women Help Women może korzystać z informacji dla celów badawczych, jednak w takich przypadkach żadne dane osobowe nigdy nie zostaną nigdy wykorzystane bez twojej zgody.

Strona używa zaszyfrowanego połączenia (HTTPS). Zobowiązujesz się przyjąć do wiadomości, że większość informacji przekazywanych za pośrednictwem internetu nie jest bezpieczna, dlatego ich poufność nie może być zagwarantowana. Ponadto, e-mail nie stanowi całkowicie bezpiecznego i poufnego środka komunikacji, może podlegać przechwyceniu i zmianie przez osoby trzecie. Women Help Women nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z przechwycenia lub zmiany e-maili.

 

Jurysdykcja

Women Help Women nie daje żadnej gwarancji, ani nie oświadcza, że informacje zawarte na Stronie są odpowiednie do zastosowania w każdej jurysdykcji. Wchodząc na Stronę użytkownik gwarantuje i oświadcza Women Help Women, że ma prawo do korzystania z informacji udostępnianych za pośrednictwem Strony.

Użytkownik wyraźnie akceptuje, że wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów z Women Help Women, lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem ze Strony, stanowią kanadyjskie sądy i ponadto wyraża zdecydowaną zgodę na objęcie jurysdykcją osobową przez sądy w Kanadzie w przypadku wszelkich sporów i roszczeń z udziałem Women Help Women lub jej oddziałów, spółek zależnych/filii, pracowników, wykonawców, urzędników, członków zarządu, członków, dostawców usług telekomunikacyjnych i dostawców treści.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieważne przez sąd odpowiedniej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, które pozostają w pełnej mocy. Zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania nie może być uznane za dalsze zrzeczenia się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku.

 

Ogólne

Niniejsze Warunki Użytkowania zaakceptowane poprzez korzystanie ze Strony stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Women Help Women w odniesieniu do korzystania ze Strony i / lub usług świadczonych za pośrednictwem Strony.

Korzystając z tej Strony oświadczasz, że robisz to na własne ryzyko i akceptujesz, że cała odpowiedzialność związana z jej użytkowaniem spoczywa na tobie. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ostrożności, które uznajesz za konieczne lub wskazane, aby chronić się przed uszkodzeniem, stratą lub zagrożeniem mogącymi powstać z tytułu korzystania z tej Strony. Potwierdzasz uprzednią możliwość uzyskania niezależnej porady prawnej w odniesieniu do Warunków Użytkowania.

---

Zastrzeżenie: Oryginał Warunków Użytkowania jest w języku angielskim i angielski tekst jest tekstem prawnie obowiązującym.