โพรพีเรีย

  Share


โพรพีเรียเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากพันธุกรรมหรือได้รับในภายหลัง

ซึ่งทําให้เกิดการผิดปกติในการสร้างสารเคมีในร่างกายที่สําคัญต่อการสร้างโพรพีรินในร่างกายของเรา

โพรพิรินมีส่วนสําคัญต่อการสร้างฮีโมโกลบิน โปรตีนในเม็ดเลือดแดงซึงเชือมืต่อกับโพรพีริน

จับกับเหล็ก และนําออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ

ถ้าเรามีโพรพิรินมากจนเกินไปอาจจะสร้างให้เกิดปัญหาก็ได้20

โพรพีเรียจะมีผลต่อระบบประสาท ผิวหนัง และอวัยวะส่วนอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่